Inloggen

September avondbijeenkomst: Iepen Loft Spul Jorwert

Iepen loftspul Jorwert

Het belooft een inspirerende en mooi avond te worden op dinsdag 12 september in Jorwert. We gaan niet alleen kijken naar de prachtige Friese voorstelling ‘Stjer yn it tsjuster’, maar maken ook een start met het inventariseren voor de kennisbijeenkomsten voor komend netwerkseizoen!

Stjer yn it tsjuster
Stjer yn it tsjuster is in tragysk-muzikale fertelling oer it libben fan Micha. Sy wurket dei en nacht yn in fabryk om in eachoperaasje foar har soan bekostigje te kinnen, sadat er net blyn wurde sil as er krekt sa âld is as sy. Micha sjocht fanwege dyselde erflike eachoandwaning sels hast neat mear. Dat wjerhâldt har der lykwols net fan om libbensgefaarlik wurk te dwaan oan de masines yn it fabryk. As se hast genôch jild byelkoar sparre hat, wurdt se bestellen en it ûntmaskerjen fan de dief rint út op in drama, mei grutte gefolgen foar Micha.
Om te oerlibjen, te ûntsnappen oan de stress of de dagen troch te kommen byldet Micha har geregeld yn dat se sabeare op in poadium stiet. It fabryk is dan yn har holle dat poadium, de lûden dêrfan de muzyk en de kollega’s de band en de dûnsers. Sy hoecht mar in ritme te hearren en se fantasearret harsels nei in wrâld fan muzyk, sang en dûns. Sadwaande kleuret se har hopeleaze bestean: mei muzikale ûntsnappinkjes út it
triennedal.

Ik bin in stjer yn it tsjuster
It wyt is ferflein
Of dochs noch net?
Wûnders komm’ faak oan de ein

Gedurende de pauze en na de voorstelling kun je met consumptiemunten vanuit Friese Zaken nog een drankje bestellen. Graag overgebleven muntjes inleveren. We komen na de voorstelling niet meer plenair samen.

Mis deze bijeenkomst niet! Meld je snel aan!

Programma 12 september:
16:30 uur: Ontvangst
17:00 uur: Opening door voorzitter Friese Zaken
17:15 uur: Brainstormsessie voor kennisgroepen
17:45 uur: Rondleiding notaristuin
18:15 uur: Korte presentatie door Tjerk Kooistra (regisseur Iepenloftspul)
18:45 uur: Diner
20:00 uur: Start voorstelling

Het adres is:
Doarpskafé It Wapen fan Baarderadeel
Sluytermanwei 29
9023 AB Jorwert

Er is voldoende parkeergelegenheid in het dorp.

LET OP! Je moet wel eerst ingelogd (rechts boven op het slotje klikken) zijn om je voor een activiteit aan te melden. 

Details
  • datum 12 september 2019
  • adres Jorwert
  • Als niet-lid van Friese Zaken kun je toch de sfeer proeven, wellicht is het ook wat voor jou! Meld je daarom direct aan via onderstaande link: